Začiatky Likavského urbáru

Začiatky Likavského urbáru

  Revolučný rok 1848 priniesol zrušenie poddanstva a s ním prevratné zmeny vo vlastníctve pozemkových nehnuteľností. V predošlom období, ešte za vlády panovníčky Márie Terézie, bol zakotvený v urbároch nárok poddaných na palivové drevo, ťažbu stavebného dreva pre vlastnú potrebu a na pasienky na zemepanských pozemkoch. Zemepán na tieto účely vyčlenil určité parcely na ťažbu dreva. Na základe tohto úžitkového práva po roku 1848 prislúchala zemepánovi povinnosť oddeliť zo svojich lesov a pasienkov primeranú časť do vlastníctva bývalým poddaným. Nadobúdateľmi lesnej pôdy sa stali všetci bývalí poddaní sedliaci, ale aj želiari z Likavky. Tí boli spätí spoločným vlastníctvom nerozdeleného lesného majetku so spoločnou správou, hospodárskou činnosťou a výnosmi z nej. Tak vznikol urbár v Likavke.

K aktu podpisu zmluvy medzi panstvom Likava a bývalými poddanými došlo až v marci 1885. O využitie priaznivej situácie na obohatenie urbárskeho majetku sa pričinili bohatší gazdovia z Likavky a likavskí amerikáni. Po návrate domov investovali svoje úspory do pôdy. V okrese Liptovský Svätý Mikuláš zakúpili lesný a pasienkový majetok v katastrálnom území Vislavce / pri Liptovskom Hrádku/ a v katastrálnom území Liptovské Kľačany.

V pravidlách o hospodárení na lesnom majetku, ktorý je v nedeliteľnom a v spoločnom užívaní bývalých urbárnikov obce Likavka boli v roku 1931 určené všeobecné ustanovenia. Tieto ustanovenia zapísal zástupca okresného úradu Ing. Alexander Novák, ktorý mal funkciu lesného komisára. V pozemnoknižnom protokole obcí Likavka, Hrboltová, Uhorská Ves a Kľačany bol zaznačený lesný majetok a výmery pasienkov v katastrálnych jutrách a siahach. Tento majetok bol v spoločnom užívaní spolumajiteľov bývalého urbáru.
Slovenská národná rada dňa 7.4.1949 schválila zákon 69/1949 o úprave právnych pomerov pasienkového majetku. Na základe tohto zákona boli bývalí urbárnici Likavky prinútení odovzdať celý majetok a korešpodenciu do vlastníctva JRD Likavka.

V roku 1992 členovia výboru obnoveného lesného spoločenstva – Spolumajitelia bývalého urbáru Likavka – prevzali svoje lesné pozemky, ktoré boli počas socializácie dediny Likavka dané do užívania štátnym lesom. Požiadali taktiež v reštitúcii o vydanie pasienkov od JRD Likavka. Spolumajitelia bývalého urbáru Likavka, ako spoločenstvo fyzických osôb, začalo hospodáriť podľa lesných hospodárskych plánov, ktoré boli vypracované pre jednotlivé lesné celky.

V auguste r. 2009 bolo spoločenstvo preregistrované na pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou a nesie názov: Urbárske pozemkové spoločenstvo Likavka.

Najvyšším orgánom Urbárskeho pozemkového spoločenstva Likavka je valné zhromaždenie, ktoré sa koná jedenkrát za rok, obyčajne v marci alebo v apríli. Valné zhromaždenie pri väčšinovej účasti členov schvaľuje a dopĺňa zmluvu o pozemkovom spoločenstve, stanovy spoločenstva , volí a odvoláva členov výboru a dozornej rady, rozhoduje o predaji časti spoločnej nehnuteľnosti – napr. pod diaľnicu D1, rozhoduje o hospodárení spoločenstva, taktiež o rozdelení zisku.
Výbor UPS Likavka je výkonným orgánom spoločenstva a zastupuje všetkých spolumajiteľov pri riadiacej činnosti.
Urbár navonok zastupujú predseda a členovia výboru.

Pavel Fain

20.5.2016