Legislatíva

Legislatíva

Oblasť lesného hospodárstva

326_2005_zakon o lesoch

12_2009_12 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 15. januára 2009 o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov

232_2006_232 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 30. marca 2006 ovyznačovaníťažbydreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva

31_1999_Vyhláška 31/1999 Z.z. (o lesnej hospodárskej evidencii

31_1999_Vyhláška 31/1999 Z.z. (o lesnej hospodárskej evidencii 397_2006_397 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 23. mája 2006 o lesnej stráži

441_2006_441 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. júna 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúš ke odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu a o vydávaní a odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti a technickej spôsobilosti na vyhoto venie lesného hospodárskeho plánu

441_2006451 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. júna 2006 o odbornom lesnom hospodárovi

453_2006_453 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. júna 2006 o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa

65_1995_Vyhláška 65/1995 Z.z. (o evidencii lesných pozemkov a stavieb

 

 

Ostatné zákony

259_1993_259/1993 Z.z. ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 5. októbra 1993 o Slovenskej lesníckej komore