441_2006_441 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. júna 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúš ke odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu a o vydávaní a odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti a technickej spôsobilosti na vyhoto venie lesného hospodárskeho plánu

441_2006_441 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. júna 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúš ke odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu a o vydávaní a odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti a technickej spôsobilosti na vyhoto venie lesného hospodárskeho plánu

441_2006_441 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. júna 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúš ke odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu a o vydávaní a odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti a technickej spôsobilosti na vyhoto venie lesného hospodárskeho plánu


Comments are closed.